Miljøprofil

Vicon Norway som bedrift forplikter seg til å ta hensyn til klima og miljø gjennom konkrete mål og tiltak for hvordan vi driver og forvalter daglig drift. Dette innebærer drift av vårt kontorbygg, transport av ansatte, innkjøp og utsendelse av varer.

Våre styringsprinsipper

Vicon Norway sine forpliktelser om å ta hensyn til klima og miljø innebærer:

 • En mest mulig miljøeffektiv drift
 • Inneha et mål om å arbeide i retning av å kunne måle og rapportere klimarisiko som bedriften er eksponert for gjennom direkte deltakelse i prosjekter eller via sine underleverandører
 • Å søke leverandører som har solide miljøprofiler og dokumentasjon på etterlevelse av miljøkrav, samt bærekraftige produkter
 • Å opprettholde et kontinuerlig arbeid med å forbedre eksisterende og innføre nye rutiner og tiltak for klima- og miljøvennlig drift

Underleverandører med solide miljøprofiler

Bedriften søker aktivt underleverandører og samarbeidspartnere med solide miljøprofiler, og tilhørende miljøsertifiseringer. Med dette er vi også opptatt av at leverandøren eller samarbeidspartneren kan dokumentere etterlevelse av miljøkrav og -direktiver slik som bl.a. RoHS og REACH. Disse direktivene har som mål å eliminere og begrense bruk av miljøskadelige stoffer i deres produkter og produksjonsprosesser.

Klima og miljøtiltak

Som del av vårt prinsipp om å arbeide aktivt med klima- og miljøtiltak ønsker vi å vise til følgende tiltak med besparelser for klima og miljø:

 • Redusere unødvendig reiseaktivitet ved å benytte Microsoft Teams og andre plattformer til virtuelle møter, samt oppfordre våre leverandører og samarbeidspartnere til å gjøre det samme
  • Besparelse: Redusere CO2-fotavtrykk og miljøbelastning
 • Gjenbruk av emballasje i forbindelse med utsendelse av varer
  • Besparelse: Sparer miljøet for unødvendig bruk av papp og annen emballasje, samt reduksjon av avskoging
 • Volumeffektiv pakking av varer for utsendelse, samt samlet utsendelse av varer
  • Besparelse: Redusere CO2-fotavtrykk ved å spare miljøet for bruk av unødvendig transportkapasitet. Positiv effekt for lokalmiljø i tettsteder og byer.
 • Oppfordre ansatte og samarbeidspartnere til å reise kollektivt eller ved bruk av sykkel
  • Besparelse: Redusere CO2-fotavtrykk og miljøbelastning. Positiv effekt for lokalmiljø i tettsteder og byer
 • Unngå unødvendig utskrift av dokumenter ved å arbeide med digital dokumenthåndtering
  • Besparelse: Redusere avskoging
 • Benytte ventilasjon med varmegjenvinning og unngå oppvarming av lokaler som ikke er i bruk
  • Besparelse: Redusere energiforbruket og tilhørende klimaavtrykk

Avfallshåndtering

Gjennom vår målsetning om miljøeffektiv drift er også håndtering av avfall en sentral del:

 • Papp og emballasje skal ikke kastes, men tas i gjenbruk for bruk i utsendelse og transport av varer
 • IKT-utstyr som arbeidsstasjon, bærbar PC, servere og skjermer, samt kontormøbler skal gjenbrukes om mulig
 • Funksjonelt elektronisk IKT- og annet utstyr, samt kontormøbler gis bort til organisasjoner for gjenbruk, eller alternativt sendes til gjenvinning om dette ikke er mulig
 • Permer, dokumenter og plastmapper skal gjenbrukes

Sluttkommentar

Våre ansatte oppfordres til å ta med de tanker og tiltak bedriften står for til våre samarbeidspartnere og for bruk i sitt daglige liv så langt det lar seg gjøre.

 

Med vennlig hilsen

Tore Andersen

Daglig leder